Lineage Justice

Database Monsters

Lookup and compare various NPCs.

Monster Level Exp HP MP HP Regen MP Regen Tamable
Storage^Nuriel 0 0 0 0 0 0 No
Dorin 0 0 0 0 0 0 No
Bahof 0 0 0 0 0 0 No
Thram 0 0 0 0 0 0 No
Denitz 0 0 0 0 0 0 No
Luke 0 0 0 0 0 0 No
Jianku 0 0 0 0 0 0 No
Karim 0 0 0 0 0 0 No
Nodim 0 0 0 0 0 0 No
Sauram 0 0 0 0 0 0 No
Kasham 0 0 0 0 0 0 No
Kuron 0 0 0 0 0 0 No
Tofen 0 0 0 0 0 0 No
Axellon 0 0 0 0 0 0 No
Kriom 0 0 0 0 0 0 No
Ogi 0 0 0 0 0 0 No
Juke 0 0 0 0 0 0 No
Karudim 0 0 0 0 0 0 No
Calvas 0 0 0 0 0 0 No
Timpukin 0 0 0 0 0 0 No
Tulak 0 0 0 0 0 0 No
Hirim 0 0 0 0 0 0 No
Borgin 0 0 0 0 0 0 No
Tarkin 0 0 0 0 0 0 No
Gotham 0 0 0 0 0 0 No
Kusian 0 0 0 0 0 0 No
Orclon 0 0 0 0 0 0 No
Kuhatin 0 0 0 0 0 0 No
El 0 0 0 0 0 0 No
Haidrim 0 0 0 0 0 0 No
Hakim 0 0 0 0 0 0 No
Rayearth 0 0 0 0 0 0 No
Storage House Keeper Garin 0 0 0 0 0 0 No
Storage House Keeper Gaul 0 0 0 0 0 0 No
Kuud 0 0 0 0 0 0 No
Zidar 0 0 0 0 0 0 No
Tigus 0 0 0 0 0 0 No
Unknown 60037 0 0 0 0 0 0 No
Pamyrid 0 0 0 0 0 0 No
Beasamoo 0 0 0 0 0 0 No